Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AZS UMCS Lublin

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin stanowi regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem sklepazsumcs.pl (dalej „Sklep”, „Regulamin”), prowadzonego przez Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie (dalej Klub).

Regulamin określa: (I) zasady świadczenia usług przez Klub na rzecz klientów; oraz (II) zasady korzystania ze Sklepu przez klientów.

 • ZAMÓWIENIE
 1. Zamówienia na towar przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie internetowej sklepazsumcs.pl (dalej „Sklep”).
 2. W celu złożenia zamówienia użytkownik („Klient”) musi podać swoje dane adresowe, adres e-mail oraz numer telefonu.
 3. Osoba, która ukończyła 13. rok życia a nie ukończyła 18. roku życia może złożyć zamówienie pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica albo prawnego opiekuna) na zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamówienia, w których dane Klienta będą nieprawdziwe lub niekompletne, nie będą realizowane.
 4. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, stanowiącego ofertę zawarcia umowy, Klient otrzymuje e-mail od Sklepu na wskazany przez siebie adres e-mail z potwierdzeniem, że zamówienie zostało przyjęte i przedmiot zamówienia jest dostępny w Sklepie. Z momentem otrzymania potwierdzenia o dostępności w przedmiotu zamówienia w Sklepie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Potwierdzenie obejmuje także informacje, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia z chwilą wpłynięcia całości środków pieniężnych należnych za przedmiot zamówienia na wskazany przez Sklep rachunek bankowy. Sprzedawca dołoży starań, aby przedmiot zamówienia został wydany Klientowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu oraz pod warunkiem zapłaty należności za przedmiot zamówienia przez Klienta. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem w momencie złożenia zamówienia w magazynie Sklepu, Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia na wskazany przez siebie adres e-mail (w tym o terminie realizacji poszczególnych elementów zamówienia) i zobowiązany będzie do podjęcia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania ww. informacji decyzji o jednym z następujących sposobach realizacji zamówienia:
 6. a) całkowita realizacja zamówienia z uwzględnieniem wydłużenia czasu realizacji do momentu uzupełnienia przez Sklep zamówienia;
 7. b) rezygnacja z zamówienia.
 • PŁATNOŚCI
 1. Płatności na rzecz Sklepu mogą zostać dokonane:

a.) w formie przelewu internetowego w technologii PayByLink (tzw. przelew on-line);

b.) przelewu tradycyjnego (do samodzielnego dokonania przelewu w inny sposób niż przelew internetowy w technologii PayByLink); przy odbiorze przesyłki, tzw. za pobraniem.

 1. Rozliczenie płatności za towary zamówione w Sklepie (z wyjątkiem przesyłek za pobraniem) odbywa się za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl. Oznacza to, że środki z tytułu zapłaty za towary trafiają najpierw na rachunek bankowy firmy przelewy24.pl, która potwierdza Sprzedawcy fakt dokonania zapłaty przez Klienta.
 2. Przelewy24.pl. może odmówić obsługi płatności dokonywanych przez Klienta, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności dokonywanej płatności.
 3. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji zamówienia jest otrzymanie przez Klub, za pośrednictwem system przelewy24.pl potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta. W przypadku płatności dokonywanych w drodze tradycyjnego przelewu płatność uzyska status zakończonej (a Sprzedawca zostanie o tym fakcie poinformowany) w chwili wpływu środków na rachunek bankowy przelewy24.pl, a nie w chwili autoryzacji przelewu lub złożenia dyspozycji przelewu środków (np. w placówce Poczty Polskiej) przez Klienta.
 4. W przypadku dokonywania płatności przelewem tradycyjnym środki muszą wpłynąć na rachunek przelewy24.pl w ciągu 10 dni od wygenerowania dokumentu przelewu. W przeciwnym razie transakcja zostanie anulowana i zamówienie nie zostanie zrealizowane. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych wydziałów Policji.
 5. Sprzedawca udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu przelewy24.pl(np. banku) za pośrednictwem Systemu przelewy24.pl
 6. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z określonymi przez nich zasadami. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez przelewy24.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.
 7. Sprzedawca nie odpowiada za nieprawidłowość działania systemu przelewy24.pl

 

 • ODBIÓR I DOSTAWA ZAMÓWIENIA
 1. Klient ma możliwość wyboru sposobu odbioru i dostawy zamówienia poprzez wskazanie w formularzu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, jednej z następujących form realizacji zamówienia:
 2. a) wysyłka towaru na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub poprzez rejestracji w Sklepie;
 3. b) odbiór osobisty towaru.
 4. Wysyłka towaru, o której mowa powyżej, następuje w terminie do 4 dni roboczych od otrzymania przez Klub od przelewy24.pl potwierdzenia zapłaty należności przez Klienta, pod warunkiem, że całe zamówienie jest aktualnie na stanie sklepu. Wysyłki są realizowane na terenie całej Polski i Europy
 5. Wysyłka towaru może nastąpić w drodze jednej z poniższych form realizacji zamówienia, którą należy wybrać w formularzu zamówienia: (I) przesyłki kurierskiej zwykłej; lub (II) przesyłki za pobraniem (płatność przy odbiorze).
 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego towaru, Klient otrzyma na wskazany przez siebie w formularzu zamówienia adres e-mail, wiadomość o gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru w terminie do 4 dni roboczych od otrzymania przez Klub od przelewy24.pl potwierdzenia zapłaty należności przez Klienta pod warunkiem, że całe zamówienie jest aktualnie na stanie sklepu
 7. Wszystkie przesyłki wraz z dowodem zakupu są dostarczane na adres podany w formularzu zamówieniu.
 8. Paczki wysłane przez Sprzedawcę nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta.
 9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceną obowiązującą w każdej sprzedaży jest cena wskazana przy towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz wprowadzania do nich zmian. O każdej takiej zmianie zostanie zawarta informacja na stronie internetowej Sklepu. Zmiany cen nie rzutują na umowy zawarte z Klientami przed ich zmianą.

 

 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia którym konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia konsument musi poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem)
 4. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, aby konsument wysłał do Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującemu konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie otrzymane od niego koszty płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem innego niż najtańszy sposób oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o jego decyzji dotyczącej wykonania odstąpienia od umowy.

6.Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba, że konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub czasu dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz na adres Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym czasie nie później niż 14 dni od dnia , w którym konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem 14 dni.
 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 4. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 6. a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 7. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 8. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 9. d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 11. f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 12. g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 13. h) zawartej w drodze aukcji publicznej;
 14. i) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 • RĘKOJMIA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy (rękojmia). Odpowiedzialność ta jest uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego („k.c.”), w szczególności w art. 556, 556[1]-556[3] k.c. oraz art. 559-561 k.c.
 4. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady fizyczne lub wady prawne. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: KU AZS UMCS ul. M. Langiewicza 22, 20-032 Lublin.
 5. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Termin 14-dni będzie liczony od przekazania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera (lub sprzedawcy w butiku – w przypadku odbioru w towaru w butiku) tzw. protokół szkody.
 8. W przypadku, gdy kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 • USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
 2. a) przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów dostępnych w Sklepie.
 3. Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sprzedającego usług wskazanych w ppkt a).
 4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail: biuro@azs.umcs.pl
 5. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
 7. Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie ze Sklepu było maksymalnie bezpieczne dla Klientów. Niemniej Sprzedawca informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem ze Sklepu, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Sklepu przez osoby trzecie (tzw. hacking), co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Sklepu.
 8. Klient, który korzysta ze Sklepu, zobowiązany jest do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

b.) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

c.) nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;

d.) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

e.) korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu do użytku własnego.

 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. W celu prawidłowego świadczenia usług Klub może przetwarzać dane osobowe Klientów, w szczególności takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, adres e-mail oraz numer telefonu.

2Administratorem danych osobowych jest Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Langiewicza 22, 20-032 Lublin. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy na świadczenie usług sklepu internetowego www.azs.umcs.pl. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach informacyjno-marketingowych, o ile Korzystający wyrazi na to zgodę. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie.
 2. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania bądź przenoszenia danych, jak również prawo żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), oraz wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W celu realizacji określonych powyżej uprawnień Klient obowiązany jest do złożenia stosownego wniosku drogą mailową na adres biuro@azs.umcs.pl
 3. Dane osobowe przechowywane są przez okres:
 4. a) W celu prawidłowej realizacji umowy na świadczenie usług sklepu internetowego www.azs.umcs.pl przez Klub na rzecz Klienta – przez czas trwania tej umowy oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń, wynikających z tej umowy, lub do momentu zgłoszenia przez Klub sprzeciwu.
 5. b) W celach informacyjno-marketingowych, na podstawie zgody udzielonej przez Klienta – do momentu wycofania tej zgody.
 6. Klub nie udostępnia przetwarzanych danych osobowych żadnemu podmiotowi bez wyraźnej zgody Korzystającego, o ile konieczność udostępnienia nie wynika z przepisu prawa lub decyzji upoważnionego organu. Klub nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Klientowi przysługuje wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny właściwy dla siedziby Klubu.
 4. Wszelkie zakłócenia funkcjonowania pracy Sklepu a także problemy i uwagi związane ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami należy zgłaszać na adres elektroniczny: biuro@azs.umcs.pl
 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
 3. Klub dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza się możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
 6. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu . Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
 7. Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 14 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu. Klienci posiadający konto w Sklepie, zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2020 roku.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do: (dane Sprzedawcy)

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

- Data zawarcia umowy/odbioru towaru

- Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl